Zapamatovat
Petr Dvořák
Affiliate manager
+420 606 677 997 partneri@netfotbal.cz
Obchodní podmínky

 

Projděte si text - až poté je možné jej zaškrtnutím potvrdit.

 

Obchodní podmínky

spolupráce v Partnerském programu umístěném na internetové adrese

https://www.netfotbal.cz/

Provozovatelem Partnerského programu je:

Firma: Avanca s.r.o.

Sídlo: Milánská 413, 109 00 Praha - Horní Měcholupy

IČ: 01592891

DIČ: CZ01592891

E-mail: partneri@netfotbal.cz

(dále jen jako „Provozovatel“)

 

  1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:

a) vzniklé v souvislosti s Dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Provozovatelem;

b) vzniklé v souvislosti s účastí v Partnerském programu Provozovatele.

1.2. Registrací do Partnerského programu na adrese https://partneri.netfotbal.cz/vyslovuje Partner svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se zavazuje se jimi řídit.

1.3. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Provozovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.4. Partnerský program je provozován prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje společnost AffilBox s.r.o., Jahnova 8, Pardubice 530 02, IČ: 28777000 DIČ: CZ28777000.

 

  1. Vymezení pojmů

 

2.1. Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Provozovatelem a Partnerem, jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Provozovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti zveřejní Provozovatel na svém webovém rozhraní (dále též jen Podmínky kampaně). Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda o spolupráci je uzavřena okamžikem, kdy Partner akceptuje stisknutím tlačítka spolupráci navrhovanou Provozovatelem. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupení.

2.2. Kampaň určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Provozovatel blíže definuje v Partnerském programu a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které zboží, služby či webové stránky Provozovatele mají být prostřednictvím Partnerského programu propagovány. Podrobné podmínky kampaně nebo skupiny kampaní jsou popsány v Dohodě o spolupráci.

2.3. Affiliate ID partnera je unikátní kód, vygenerovaný aplikací AffilBox, který slouží k identifikaci Partnera a jeho reklamních aktivit, které vedou ke Konverzi.

2.4. Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí zejména dokončení nákupu zboží či objednávky služeb Provozovatele. Z Návštěvníka se konverzí stává Zákazník Provozovatele.

2.5. Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Provozovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:

a) umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách Partnera (či jeho účtech na sociálních sítích, webových portálech apod.);

b) uvedení reference na zboží či služby Provozovatele prostřednictvím sociálních sítí, blogů, diskusních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla sociálních sítí, blogů či diskusních fór tuto činnost umožňují);

c) rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Provozovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;

d) odkaz na zboží či služby Provozovatele prostřednictvím sociálních sítí;

e) PPC (Pay per Click) kampaně – viz omezení 4.8.

Veškeré tyto Metody propagace využívají unikátní Affiliate ID partnera pro následnou identifikaci jeho aktivit.

2.6. Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky Provozovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených Metod propagace.

2.7. Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní Partnerského programu Provozovatele.

2.8. Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz (Affiliate ID) přidělený Partnerovi v rámci Partnerského programu. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené Konverze.

2.9. Provizním účtem je účet Partnera vedený Provozovatelem v internetové aplikaci AffilBox v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.

2.10. Provizní systém je soubor podmínek, za kterých Provozovatel nabízí Partnerům provizi, a technických nástrojů, které slouží k jeho evidenci, správě a účtování včetně poskytování marketingových nástrojů a informací na základě unikátního Affiliate ID Partnera.

2.11. Schválená konverze je taková Konverze, při které ze strany zákazníka dojde

k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby Provozovatele při splnění všech podmínek.

2.12. Webové stránky Provozovatele jsou jeho stránky umístěné na adrese www.netfotbal.cz.

2.13. Zákazníkem je osoba, která na webových stránkách Provozovatele závazně objedná zboží či službu či jiné plnění v důsledku činnosti Partnera dle Dohody o spolupráci.

 

  1. Účast v Partnerském programu

 

3.1. Účast v Partnerském programu vzniká registrací Partnera v registračním formuláři na odkazu https://partneri.netfotbal.cz/prihlaseni/.

3.2. V rámci Partnerského programu Partner propaguje služby či zboží Provozovatele na základě Dohody o spolupráci pomocí Metod propagace.

3.3. Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným uživatelům Webových stránek Provozovatele, nebo třetím osobám.

3.4. Partner odpovídá Provozovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Provozovatele informovat. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

 

  1. Práva a povinnosti Partnera

 

4.1. Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Provozovatele či jím nabízeného zboží a služeb, tj. zejména je povinen vykonávat činnost dle těchto Obchodních podmínek, resp. dle konkrétní Dohody o spolupráci svým jménem a na svůj účet.

4.2. Partner nesmí propagovat zboží či služby Provozovatele na webových stránkách, či jakýmkoli způsobem, který může porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.

4.3. Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Provozovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.

4.4. Partner je oprávněn využít k propagaci Provozovatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Provozovatele nebo ke kterým má Provozovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem Provozovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v Partnerském programu. Bez předchozího souhlasu Provozovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely Kampaně.

4.5. Partner nesmí bez předchozího souhlasu Provozovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Provozovatelem k použití v rámci Kampaně, či pozměňovat nebo upravovat jakékoli nástroje, které jsou mu v rámci Metod propagace Provozovatelem poskytnuty.

4.6. Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených Metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Provozovatele.

4.7. Partner se zavazuje, že nebude propagovat Provozovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskusních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Provozovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Dohody o spolupráci a uzavřít Provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

4.8. Není dovoleno propagovat zboží Provozovatele pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik, Facebook Ads s odkazy přímo na webové stránky Provozovatele.

4.9. Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace AffilBox a Partnerského programu, včetně programového vybavení webového rozhraní a Partnerského programu, je chráněn autorským právem Provozovatele nebo společnosti AffilBox s.r.o., a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Provozovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.5 těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.

 

  1. Práva a povinnosti Provozovatele

 

5.1. Provozovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat Konverze Partnera. O schválení konverze bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

5.2. Pro získávání informací o Konverzích jsou využívány soubory cookies v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookies uvádí Provozovatel v rozhraní aplikace. Partner bere na vědomí a Provozovatel neodpovídá za to, že v případě, že Zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookies zakáže, nelze přiřadit Konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou Konverzi nenáleží Partnerovi provize.

5.3. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou Partnerem propagací kampaní zapojených v Partnerském programu.

5.4. Provozovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené Konverze provizi dle článku 6 těchto obchodních podmínek.

5.5. Provozovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v kampani použít.

5.6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je Provozovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení. Provozovatel je oprávněn dle tohoto článku změnit tyto obchodní podmínky v jakémkoli rozsahu.  Partner je oprávněn nové znění obchodních podmínek odmítnout a Dohodu o spolupráci z takového důvodu vypovědět. Výpovědní doba v takovém případě činí 14 dnů.

 

  1. Provize

 

6.1. Výše provize je uvedena v Partnerském programu u každé kampaně zvlášť.

6.2. Konverze budou Provozovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Provozovatele umožňují koncovému zákazníkovi odstoupit od smlouvy. Schvalování Konverzí probíhá automaticky i manuálně. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

6.3. Partnerovi náleží provize za schválené Konverze v souladu s Dohodou o spolupráci.

6.4. Provize budou schváleny u těch Konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.

6.5. Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení Zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

6.6. Provozovatel si vyhrazuje právo neschválit konverzi, ke které došlo v rozporu s těmito Podmínkami. K neschválení konverze dojde také v případě, kdy Partner úspěšně osloví zájemce, u kterého již probíhá proces prodeje (nebo zkušební provoz) navázaný na jiného prodejce.

 

  1. Výplata provize

 

7.1. Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených Konverzí v jeho Provizním účtu je vyšší než částka uvedená v informaci o Kampani – v položce Výplatní minimum (tj. sjednaná v Dohodě o spolupráci).

7.2. Pokud zůstatek provize na Provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého Provizního účtu. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě Dohody o provedení práce nebo může získat zboží z e-shopu v hodnotě provize.

7.3. Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 dní od jejího doručení Provozovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dnů od doručení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů České republiky. Provozovatel je oprávněn vrátit fakturu, která nesplňuje podmínky dle předchozí věty bez jejího zaplacení zpět Partnerovi, přičemž není povinen v takovém případě Partnerovi ničeho platit a není v prodlení.

7.4. Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na Provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Provozovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Provozovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.

7.5. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Provozovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). V případě zahraniční platby jdou bankovní poplatky na účet Partnera. Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Provozovatelem sjednáno jinak.

 

  1. Námitky Partnera

 

8.1. Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných Konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Provozovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

8.2. Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky, nejpozději však do 30 dnů od odeslání reportu dle čl. 7.2 těchto obchodních podmínek. Na pozdější námitky není Provozovatel povinen reagovat a Partner nemá nárok na jakékoli úpravy či dodatečná plnění.

8.3. Námitky musí být Partnerem zaslány Provozovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Provozovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Provozovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Provozovatelem. Partner je povinen námitku uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu vzniku námitky dozví. V případě pozdějšího uplatnění nárok Partnera na jakékoli změny či dodatečná plnění zaniká.

8.4. Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Provozovatele. Námitky jsou Provozovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Provozovateli. Rozhodnutí Provozovatele je poté oznámeno Partnerovi.

 

  1. Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik

 

9.1. Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách Kampaně, případně na dobu neurčitou.

9.2. K zániku Dohody o spolupráci může dojít:

a) Dohodou mezi Provozovatelem a Partnerem.

b) Výpovědí Provozovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

c) Odstoupením od Dohody o spolupráci ze strany Provozovatele. Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy, dobrými mravy, nebo v případě, že Partner poruší Dohodu o spolupráci podstatným způsobem. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Provozovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Provozovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).

9.3. Zánik Dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody. Pouze Provozovatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoli svůj nárok vůči Partnerovi vzniklý na základě Dohody o spolupráce, těchto obchodních podmínek, či v důsledku škody vzniklé porušením jakékoli povinnosti Partnera.

9.4. V případě zániku Dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Provozovatele, na které mu ke dni zániku Dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury dle čl. 7.2 a 7.3 těchto Obchodních podmínek.

 

  1. Ochrana osobních údajů

 

10.1. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje a data Partnera budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Práva Partnera na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním Nařízení.

10.2. Registrací do Partnerského programu vyjadřuje Partner svůj souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s Kampaněmi v Partnerském programu či s předmětem podnikání Provozovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. V případě odvolání souhlasu je Provozovatel oprávněn od Dohody o spolupráci obratem odstoupit.

10.3. Při realizaci Kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Partner zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a chránit osobní údaje, se kterými pracuje v souladu s Nařízením GDPR. V případě, že při realizací Kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku 10.3 Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Provozovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Provozovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.

 

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 1.8.2020